tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com   086 302 3383,095 956 3287     Line
Language  ENGLISH   THAI
    ติดตามงานพิมพ์
  • 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com tonchabubprint@yahoo.com
  • Tonchabub printing services of all kinds. With four color offset.
    Line Tonchabub
    ISO

refund

การขายทุกอย่างสิ้นสุดลงแล้ว สิ่งพิมพ์ทุกอย่างที่เราขายได้ถูกตรวจตราอย่างระมัดระวังก่อนที่มันจะถูกส่ง ออกไป ถ้าหากตัวสินค้ามีตำหนิหรือเสียหายจากใบส่งของ ท่านมีเวลา 10 วันทำงานนับจากวันที่ลงในใบส่งของเพื่อทำการติดต่อเรา ค่าขนส่งจะไม่มีการคืนเงิน เว้นแต่บรรจุภัณฑ์นั้นสูญหายหรือล่าช้าเนื่องจาก ไปรษณีย์ EMS
ถ้าหากงานพิมพ์ของท่านมีข้อบกพร่อง และ/หรือ มีตำหนิจากการผลิตโดยโรงงาน เราจะพิมพ์และส่งงานดังกล่าวให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด tonchabub.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าอะไรคือ ข้อบกพร่อง และ/หรือ ตำหนิ จากการผลิตโดยโรงงาน โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า ที่หมายเลข 039-351678 หรือ 039-313144 ในระหว่างชั่วโมงทำงานเพื่อให้เราสามารถดูแลคำร้องของท่านได้