• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

กระบวนการพิมพ์

ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างที่เราทำเช่น แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร ปฏิทิน หนังสือ วารสารต่างๆ สามารถแบ่ง กระบวนการผลิตออกเป็น 3  ขั้นตอนได้แก่
 
กระบวนการก่อนพิมพ์ (Pre-Press Process)
หลังจากที่ออกแบบเสร็จแล้ว งานที่ออกแบบจะอยู่ในรูปไฟล์ดิจิตอล
-การแปลงข้อมูลดิจิตอล เนื่องจากการพิมพ์ในปัจจุบันงานที่ใช้สำหรับพิมพ์จะอยู่ในรูปแบบดิจิตอลทั้งหมดแต่บางงานที่เข้าที่อาจจะเป็นภาพวาด ภาพเขียน หรือ งานออกแบบต่างๆที่ทำลงบนกระดาษจะต้องนำมาสแกนลงคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะไปใช้ในการพิมพ์ต่อไป
-การตรวจสอบไฟล์ข้อมูล หลังจากได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้ว เพื่อป้องกันความผิดพลาดเราจะทำการตรวจสอบไฟล์อาร์ตเวิร์คงานว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เช่นตรวจว่าไฟล์มีรูปครบหรือไม่ ไฟล์งานมีการเผื่อการตัดหรือไม่ โดยเราจะโปรแกรม First Proof Pro
-การจัดวางหน้าสำหรับการทำเพลทในการพิมพ์ออฟเซ็ตแม่พิมพ์หนึ่งแผ่นจะสามารถวางงานได้หลายงานเช่นหนึ่งเพลทสามารถวางนามบัตรแบบ 1 หน้าได้ 20 แบบ หรือ นามบัตรแบบ 2 หน้า ได้ 10 แบบ 
กระบวนการพิมพ์ (Press/ Printing Process)
กระบวนการหลังพิมพ์ (After Press Process)