tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com   086 302 3383,095 956 3287     Line
Language  ENGLISH   THAI
  ติดตามงานพิมพ์
 • 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com tonchabubprint@yahoo.com
 • Tonchabub printing services of all kinds. With four color offset.
  Line Tonchabub
  ISO

Postcard/Wedding card

 • Postcard/Wedding card
 • Postcard/Wedding card
 • Postcard/Wedding card
 • Postcard/Wedding card
 • Postcard/Wedding card


โปสการ์ด 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ขนาด 4 X 6 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน (ใบ) ราคาต่อใบ (บาท)
ไม่เคลือบ เคลือบด้าน เคทอง 1 ด้าน(+เพิ่ม) เคทอง 2 ด้าน(+เพิ่ม) สปอตยูวี(+เพิ่ม)
100 18.51 21.51 7.80 15.60 13.00
200 9.37 10.87 3.90 7.80 6.50
300 6.66 7.66 2.81 5.62 4.33
400 5.05 5.8 2.41 4.82 3.25
500 4.39 4.99 2.17 4.34 2.60
600 3.69 4.36 2.01 4.02 2.17
700 3.20 3.65 1.90 3.79 1.86
800 2.83 3.28 1.81 3.62 1.63
900 2.71 3.16 1.74 3.49 1.44
1000 2.46 2.91 1.69 3.38 1.30
2000 1.49 1.94 1.45 2.90 0.75
3000 1.21 1.66 1.37 2.74 0.58
4000 1.01 1.46 1.33 2.66 0.50
5000 0.89 1.34 1.31 2.61 0.45
 

โปสการ์ด 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ขนาด 5 X 7 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน (ใบ) ราคาต่อใบ (บาท)
ไม่เคลือบ เคลือบด้าน เคทอง 1 ด้าน(+เพิ่ม) เคทอง 2 ด้าน(+เพิ่ม) สปอตยูวี(+เพิ่ม)
100 16.47 19.47 10.00 20.00 13.00
200 8.91 10.41 5.15 10.30 6.50
300 6.55 7.55 3.98 7.97 4.33
400 5.00 5.75 3.40 6.80 3.50
500 4.37 5.04 3.05 6.10 3.00
600 3.70 4.37 2.82 5.63 2.67
700 3.43 4.1 2.65 5.30 2.43
800 3.04 3.71 2.53 5.05 2.25
900 2.91 3.58 2.43 4.86 2.11
1000 2.65 3.32 2.35 4.70 2.00
2000 1.80 2.47 2.00 4.00 1.50
3000 1.36 2.03 1.88 3.77 1.33
4000 1.11 1.78 1.83 3.65 1.25
5000 0.98 1.65 1.79 3.58 1.20
 

โปสการ์ด 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ขนาด 6 X 8 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน (ใบ) ราคาต่อใบ (บาท)
ไม่เคลือบ เคลือบด้าน เคทอง 1 ด้าน(+เพิ่ม) เคทอง 2 ด้าน(+เพิ่ม) สปอตยูวี(+เพิ่ม)
100 18.74 21.74 12.60 25.20 13.00
200 10.10 11.6 6.97 13.94 6.50
300 7.39 8.39 5.37 10.74 4.33
400 5.66 6.56 4.57 9.14 3.50
500 4.92 5.82 4.09 8.18 3.00
600 4.17 5.07 3.77 7.54 2.67
700 3.86 4.76 3.54 7.08 2.43
800 3.43 4.33 3.37 6.74 2.25
900 3.27 4.17 3.24 6.47 2.11
1000 2.99 3.89 3.13 6.26 2.00
2000 2.02 2.92 2.65 5.30 1.50
3000 1.55 2.45 2.49 4.98 1.33
4000 1.28 2.18 2.41 4.82 1.25
5000 1.15 2.05 2.36 4.72 1.20
 

โปสการ์ด 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ขนาด 7 X 10 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน (ใบ) ราคาต่อใบ (บาท)
ไม่เคลือบ เคลือบด้าน เคทอง 1 ด้าน(+เพิ่ม) เคทอง 2 ด้าน(+เพิ่ม) สปอตยูวี(+เพิ่ม)
100 17.81 20.81 17.05 34.10 13.00
200 10.00 11.50 10.05 20.10 7.00
300 7.39 8.72 7.72 15.43 5.33
400 6.09 7.42 6.55 13.10 4.50
500 5.31 6.64 5.85 11.70 4.00
600 4.79 6.12 5.38 10.77 3.67
700 4.41 5.74 5.05 10.10 3.43
800 4.07 5.4 4.80 9.60 3.25
900 3.81 5.14 4.61 9.21 3.11
1000 3.59 4.92 4.45 8.90 3.00
2000 2.21 3.54 3.75 7.50 2.50
3000 1.75 3.08 3.52 7.03 2.33
4000 1.52 2.85 3.40 6.80 2.25
5000 1.38 2.71 3.33 6.66 2.20

*หมายเหตุ เคทอง สี rose gold คิดค่าเคทอง x 2

โปสการ์ด 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม ขนาด 4 X 6 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน (ใบ) ราคาต่อใบ (บาท)
ไม่เคลือบ เคลือบด้าน เคทอง 1 ด้าน(+เพิ่ม) เคทอง 2 ด้าน(+เพิ่ม) สปอตยูวี(+เพิ่ม)
100 20.15 23.15 7.80 15.6 13.00
200 10.21 11.71 3.90 7.80 6.50
300 7.23 8.23 2.81 5.62 4.33
400 5.49 6.24 2.41 4.82 3.25
500 4.75 5.35 2.17 4.34 2.60
600 4.00 4.67 2.01 4.02 2.17
700 3.47 3.92 1.90 3.79 1.86
800 3.07 3.52 1.81 3.62 1.63
900 2.93 3.38 1.74 3.49 1.44
1000 2.66 3.11 1.69 3.38 1.3
2000 1.62 2.07 1.45 2.90 0.75
3000 1.30 1.75 1.37 2.74 0.58
4000 1.10 1.55 1.33 2.66 0.50
5000 0.96 1.41 1.31 2.61 0.45
 

โปสการ์ด 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม ขนาด 5 X 7 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน (ใบ) ราคาต่อใบ (บาท)
ไม่เคลือบ เคลือบด้าน เคทอง 1 ด้าน(+เพิ่ม) เคทอง 2 ด้าน(+เพิ่ม) สปอตยูวี(+เพิ่ม)
100 17.71 20.71 10.00 20.00 13.00
200 9.56 11.06 5.15 10.30 6.50
300 7.01 8.01 3.98 7.97 4.33
400 5.36 6.11 3.40 6.80 3.50
500 4.67 5.34 3.05 6.10 3.00
600 3.96 4.63 2.82 5.63 2.67
700 3.66 4.33 2.65 5.30 2.43
800 3.26 3.93 2.53 5.05 2.25
900 3.11 3.78 2.43 4.86 2.11
1000 2.84 3.51 2.35 4.70 2.00
2000 1.92 2.59 2.00 4.00 1.5
3000 1.47 2.14 1.88 3.77 1.33
4000 1.20 1.87 1.83 3.65 1.25
5000 1.07 1.74 1.79 3.58 1.20
 

โปสการ์ด 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม ขนาด 6 X 8 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

จำนวน (ใบ) ราคาต่อใบ (บาท)
ไม่เคลือบ เคลือบด้าน เคทอง 1 ด้าน(+เพิ่ม) เคทอง 2 ด้าน(+เพิ่ม) สปอตยูวี(+เพิ่ม)
100 20.42 23.42 12.60 25.20 13.00
200 10.99 12.45 6.97 13.94 6.50
300 8.01 9.01 5.37 10.74 4.33
400 6.14 7.04 4.57 9.14 3.50
500 5.32 6.22 4.09 8.18 3.00
600 4.53 5.43 3.77 7.54 2.67
700 4.17 5.07 3.54 7.08 2.43
800 3.72 4.62 3.37 6.74 2.25
900 3.53 4.43 3.24 6.47 2.11
1000 3.24 4.14 3.13 6.26 2.00
2000 2.19 3.09 2.65 5.30 1.50
3000 1.69 2.59 2.49 4.98 1.33
4000 1.41 2.31 2.41 4.82 1.25
5000 1.27 2.17 2.36 4.72 1.20
 

โปสการ์ด 4 สี กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม ขนาด 7 X 10 นิ้ว พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

 
จำนวน (ใบ) ราคาต่อใบ (บาท)
ไม่เคลือบ เคลือบด้าน เคทอง 1 ด้าน(+เพิ่ม) เคทอง 2 ด้าน(+เพิ่ม) สปอตยูวี(+เพิ่ม)
100 19.12 22.12 17.05 34.10 13.00
200 10.72 12.22 10.05 20.10 7.00
300 7.91 9.24 7.72 15.43 5.33
400 6.51 7.84 6.55 13.10 4.50
500 5.67 7.00 5.85 11.70 4.00
600 5.11 6.44 5.38 10.77 3.67
700 4.71 6.04 5.05 10.10 3.43
800 4.35 5.68 4.80 9.60 3.25
900 4.07 5.40 4.61 9.21 3.11
1000 3.84 5.17 4.45 8.90 3.00
2000 2.40 3.73 3.75 7.50 2.50
3000 1.92 3.25 3.52 7.03 2.33
4000 1.68 3.01 3.40 6.80 2.25
5000 1.54 2.87 3.33 6.66 2.20

หมายเหตุ เคทอง สี rose gold คิดค่าเคทอง x 2

*ราคาไม่รวมค่าออกแบบ, ค่าจัดส่ง, ภาษีมูลค่าเพิ่มและซองใส่

**สำหรับงานพิมพ์ 4 สี กรณีที่ราคาต่องาน 1 แบบมีราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ทางบริษัท ใช้วิธีจัดงานพิมพ์ไปพิมพ์รวมกับงานของลูกค้าท่านอื่นด้วย เพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย แต่งานจะล่าช้ากว่าปกติที่รับงานทั่วไปบ้าง ถ้าเป็นงานด่วนหรือต้องการงานด่วนโปรดนัดหมายกับผู้รับงานเพิ่มเติมรับทำโปสการ์ดและการ์ดแต่งงานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซท 4 สี ทั้งแบบหน้าเดียวและ 2 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

Spec

 • กระดาษ : อาร์ตการ์ด 260 แกรม, อาร์ตการ์ด 310 แกรม
 • สี : 4 สี 2 หน้า (4/4)
 • ขนาด : 4” x 6” | 5” x 7” | 6” x 8” | 7” x 10”
 • งานที่เสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่องส่ง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 7 วัน
 • หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าออกแบบ, ค่าจัดส่ง, ภาษีมูลค่าเพิ่มและซองใส่

ดาวโหลดเทมเพลตการ์ดแต่ง

ขนาด 5" x 7" เทมเพลตการ์ดแต่ง 5 x 7
ขนาด 4" x 6" เทมเพลตการ์ดแต่ง 4 x 6

ท่านสามารถขอให้เราเสนอราคาซองเปล่าแยกต่างหาก จากโปสการ์ดของท่าน ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของโปสการ์ดที่ท่านสั่งซื้อ

การออกแบบและทำแบบพิมพ์การ์ดแต่งงานหรือโปสการ์ด

 1. ในขั้นตอนการออกแบบโปสการ์ดหรือการ์ดแต่งงานนั้นเพื่อให้ภาพออกมาคมชัดเราแนะนำให้ใน Illustrator ให้เซ็ทค่า Rester Effect เป็น 300 ppi หรือถ้าทำใน Photoshop เซ็ทค่า resolution เป็น 300 pixel/inch
 2. เซ็ทค่าสีเป็น CMYK (เป็นค่าสีสำหรับงานพิมพ์ต่างจากRGBที่เป็นค่าแสงที่ใช้แสดงบนจอภาพ)
 3. ในการออกแบบเราแนะนำให้ท่านออกแบบเผื่อการตัดด้วยโดยเราแนะนำให้ท่านให้มี ขนาดใหญ่กว่างานจริงโดยการเพิ่มขนาดออกไปด้านละอย่างน้อย 2 ม.ม.
 4. นอกจากการเว้นระยะเผื่อการตัดแล้ว เราขอให้ท่านเว้นระยะเข้ามาในตัวงานอีก 2 ม.ม.นี้ไม่ควรมีรูปภาพหรือข้อความสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้โดนตัดเวลาตัดเจียนงานพิมพ์

ยินดีต้อนรับสู่ tonchabub.co.th

รับพิมพ์การ์ดแต่งงานหรือโปสการ์ด เรารับประกันคุณภาพและราคาถูกที่สุด

เราเป็นโรงพิมพ์ออนไลน์  บริการด้านการพิมพ์แบบครบวงจร รับพิมพ์โปสการ์ด การ์ดแต่งงานไม่ว่ากี่สี กี่ขนาดก็ตาม เราก็จัดทำพร้อมดีไซน์ให้คุณได้ตรงกับความต้องการ ทั้งกระดาษหนาและกระดาษบาง 

สำหรับการ์ดแต่งงาน การ์ดงานบวช การ์ดงานขึ้นบ้านใหม่ ด้วยรูปแบบสำเร็จของการ์ดชั้นนำที่ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีแบบไหนเราก็มีให้คุณอย่างจุใจ รวมทั้งการทำปั้มนูน และเคทองลงบนโปสการ์ดด้วย

ตัวอย่าง การ์ดแต่งงาน
wedding card 1 wedding card 2 wedding card 3 wedding card 4 wedding card 5 wedding card 6 wedding card 7 wedding card 8 wedding card 9 wedding card 10 wedding card 11 wedding card 12 wedding card 13 wedding card 14 wedding card 15 wedding card 16 wedding card 17 wedding card 18 wedding card 19 wedding card 20 wedding card 21 wedding card 22
ติดต่อขอใบเสนอราคา