• 039 312 654
 • 086 302 3383, 095 956 3287
 • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
 • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
  Line Tonchabub
  ISO

กล่อง B4

 • กล่อง B4


กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 250 แกรม

จำนวน พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ เพิ่ม/กล่อง
เคลือบด้าน เคลือบเงา ฟิล์มฮาโลแกรม เคทอง ดันนูน สปอตยูวี
100 43.65 2.00 2.00 16.66 25.85 10.25 12.00
200 23.25 1.33 1.67 16.66 15.85 5.25 7.00
300 16.50 1.33 1.67 16.66 12.52 3.58 5.33
400 13.10 1.33 1.67 16.66 10.85 2.75 4.50
500 11.00 1.33 1.67 16.66 9.85 2.25 4.00
600 9.65 1.33 1.67 16.66 9.18 1.92 3.67
700 8.66 1.33 1.67 16.66 8.71 1.68 3.43
800 7.87 1.33 1.67 16.66 8.35 1.50 3.25
900 7.25 1.33 1.67 16.66 8.07 1.36 3.11
1000 6.76 1.33 1.67 16.66 7.85 1.25 3.00
2000 4.22 1.33 1.67 16.66 6.85 0.75 2.50
3000 3.47 1.33 1.67 16.66 6.52 0.58 2.33
4000 3.10 1.33 1.67 16.66 6.35 0.50 2.25
5000 2.87 1.33 1.67 16.66 6.25 0.45 2.20
6000 2.73 1.33 1.67 16.66 6.18 0.42 2.17
7000 2.62 1.33 1.67 16.66 6.14 0.39 2.14
8000 2.54 1.33 1.67 16.66 6.10 0.38 2.13
9000 2.48 1.33 1.67 16.66 6.07 0.36 2.11
10000 2.43 1.33 1.67 16.66 6.05 0.35 2.10
20000 2.26 1.33 1.67 16.66 5.95 0.30 2.05
30000 2.20 1.33 1.67 16.66 5.92 0.28 2.03
40000 2.18 1.33 1.67 16.66 5.90 0.28 2.03
50000 2.16 1.33 1.67 16.66 5.89 0.27 2.02
60000 2.15 1.33 1.67 16.66 5.88 0.27 2.02
70000 2.14 1.33 1.67 16.66 5.88 0.26 2.01
80000 2.13 1.33 1.67 16.66 5.88 0.26 2.01
90000 2.13 1.33 1.67 16.66 5.87 0.26 2.01
100000 2.12 1.33 1.67 16.66 5.87 0.26 2.01


กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 270 แกรม

จำนวน พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ เพิ่ม/กล่อง
เคลือบด้าน เคลือบเงา ฟิล์มฮาโลแกรม เคทอง ดันนูน สปอตยูวี
100 43.75 2.00 2.00 16.66 25.85 10.25 12.00
200 23.31 1.33 1.67 16.66 15.85 5.25 7.00
300 16.49 1.33 1.67 16.66 12.52 3.58 5.33
400 13.08 1.33 1.67 16.66 10.85 2.75 4.50
500 11.04 1.33 1.67 16.66 9.85 2.25 4.00
600 9.67 1.33 1.67 16.66 9.18 1.92 3.67
700 8.70 1.33 1.67 16.66 8.71 1.68 3.43
800 7.91 1.33 1.67 16.66 8.35 1.50 3.25
900 7.29 1.33 1.67 16.66 8.07 1.36 3.11
1000 6.80 1.33 1.67 16.66 7.85 1.25 3.00
2000 4.25 1.33 1.67 16.66 6.85 0.75 2.50
3000 3.50 1.33 1.67 16.66 6.52 0.58 2.33
4000 3.13 1.33 1.67 16.66 6.35 0.50 2.25
5000 2.91 1.33 1.67 16.66 6.25 0.45 2.20
6000 2.76 1.33 1.67 16.66 6.18 0.42 2.17
7000 2.65 1.33 1.67 16.66 6.14 0.39 2.14
8000 2.57 1.33 1.67 16.66 6.10 0.38 2.13
9000 2.51 1.33 1.67 16.66 6.07 0.36 2.11
10000 2.46 1.33 1.67 16.66 6.05 0.35 2.10
20000 2.29 1.33 1.67 16.66 5.95 0.30 2.05
30000 2.23 1.33 1.67 16.66 5.92 0.28 2.03
40000 2.21 1.33 1.67 16.66 5.90 0.28 2.03
50000 2.19 1.33 1.67 16.66 5.89 0.27 2.02
60000 2.18 1.33 1.67 16.66 5.88 0.27 2.02
70000 2.17 1.33 1.67 16.66 5.88 0.26 2.01
80000 2.16 1.33 1.67 16.66 5.88 0.26 2.01
90000 2.16 1.33 1.67 16.66 5.87 0.26 2.01
100000 2.16 1.33 1.67 16.66 5.87 0.26 2.01


กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 300 แกรม

จำนวน พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ เพิ่ม/กล่อง
เคลือบด้าน เคลือบเงา ฟิล์มฮาโลแกรม เคทอง ดันนูน สปอตยูวี
100 44.29 2.00 2.00 16.66 25.85 10.25 12.00
200 23.65 1.33 1.67 16.66 15.85 5.25 7.00
300 16.77 1.33 1.67 16.66 12.52 3.58 5.33
400 13.33 1.33 1.67 16.66 10.85 2.75 4.50
500 11.27 1.33 1.67 16.66 9.85 2.25 4.00
600 9.89 1.33 1.67 16.66 9.18 1.92 3.67
700 8.91 1.33 1.67 16.66 8.71 1.68 3.43
800 8.11 1.33 1.67 16.66 8.35 1.50 3.25
900 7.48 1.33 1.67 16.66 8.07 1.36 3.11
1000 6.99 1.33 1.67 16.66 7.85 1.25 3.00
2000 4.42 1.33 1.67 16.66 6.85 0.75 2.50
3000 3.67 1.33 1.67 16.66 6.52 0.58 2.33
4000 3.29 1.33 1.67 16.66 6.35 0.50 2.25
5000 3.07 1.33 1.67 16.66 6.25 0.45 2.20
6000 2.91 1.33 1.67 16.66 6.18 0.42 2.17
7000 2.81 1.33 1.67 16.66 6.14 0.39 2.14
8000 2.73 1.33 1.67 16.66 6.10 0.38 2.13
9000 2.66 1.33 1.67 16.66 6.07 0.36 2.11
10000 2.61 1.33 1.67 16.66 6.05 0.35 2.10
20000 2.44 1.33 1.67 16.66 5.95 0.30 2.05
30000 2.39 1.33 1.67 16.66 5.92 0.28 2.03
40000 2.36 1.33 1.67 16.66 5.90 0.28 2.03
50000 2.34 1.33 1.67 16.66 5.89 0.27 2.02
60000 2.33 1.33 1.67 16.66 5.88 0.27 2.02
70000 2.32 1.33 1.67 16.66 5.88 0.26 2.01
80000 2.32 1.33 1.67 16.66 5.88 0.26 2.01
90000 2.31 1.33 1.67 16.66 5.87 0.26 2.01
100000 2.31 1.33 1.67 16.66 5.87 0.26 2.01


กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 350 แกรม

จำนวน พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ เพิ่ม/กล่อง
เคลือบด้าน เคลือบเงา ฟิล์มฮาโลแกรม เคทอง ดันนูน สปอตยูวี
100 62.57 2.00 2.00 16.67 25.60 10.25 12.00
200 32.66 1.34 1.67 16.67 15.60 5.25 7.00
300 22.70 1.34 1.67 16.67 12.27 3.58 5.33
400 17.46 1.34 1.67 16.67 10.60 2.75 4.50
500 14.52 1.34 1.67 16.67 9.60 2.25 4.00
600 12.40 1.34 1.67 16.67 8.93 1.92 3.67
700 11.02 1.34 1.67 16.67 8.46 1.68 3.43
800 9.86 1.34 1.67 16.67 8.10 1.50 3.25
900 9.10 1.34 1.67 16.67 7.82 1.36 3.11
1000 8.39 1.34 1.67 16.67 7.60 1.25 3.00
2000 5.45 1.34 1.67 16.67 6.60 0.75 2.50
3000 4.47 1.34 1.67 16.67 6.27 0.58 2.33
4000 3.92 1.34 1.67 16.67 6.10 0.50 2.25
5000 3.64 1.34 1.67 16.67 6.00 0.45 2.20
6000 3.41 1.34 1.67 16.67 5.93 0.42 2.17
7000 3.28 1.34 1.67 16.67 5.89 0.39 2.14
8000 3.15 1.34 1.67 16.67 5.85 0.38 2.13
9000 3.08 1.34 1.67 16.67 5.82 0.36 2.11
10000 3.00 1.34 1.67 16.67 5.80 0.35 2.10
20000 2.69 1.34 1.67 16.67 5.70 0.30 2.05
30000 2.61 1.34 1.67 16.67 5.67 0.28 2.03
40000 2.57 1.34 1.67 16.67 5.65 0.28 2.03
50000 2.55 1.34 1.67 16.67 5.64 0.27 2.02
60000 2.53 1.34 1.67 16.67 5.63 0.27 2.02
70000 2.52 1.34 1.67 16.67 5.63 0.26 2.01
80000 2.51 1.34 1.67 16.67 5.63 0.26 2.01
90000 2.51 1.34 1.67 16.67 5.62 0.26 2.01
100000 2.50 1.34 1.67 16.67 5.62 0.26 2.01


กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 380 แกรม

จำนวน พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ เพิ่ม/กล่อง
เคลือบด้าน เคลือบเงา ฟิล์มฮาโลแกรม เคทอง ดันนูน สปอตยูวี
100 64.43 2.00 2.00 16.67 25.60 10.25 12.00
200 33.75 1.34 1.67 16.67 15.60 5.25 7.00
300 23.52 1.34 1.67 16.67 12.27 3.58 5.33
400 18.16 1.34 1.67 16.67 10.60 2.75 4.50
500 15.14 1.34 1.67 16.67 9.60 2.25 4.00
600 12.96 1.34 1.67 16.67 8.93 1.92 3.67
700 11.55 1.34 1.67 16.67 8.46 1.68 3.43
800 10.37 1.34 1.67 16.67 8.10 1.50 3.25
900 9.58 1.34 1.67 16.67 7.82 1.36 3.11
1000 8.86 1.34 1.67 16.67 7.60 1.25 3.00
2000 5.84 1.34 1.67 16.67 6.60 0.75 2.50
3000 4.83 1.34 1.67 16.67 6.27 0.58 2.33
4000 4.27 1.34 1.67 16.67 6.10 0.50 2.25
5000 3.98 1.34 1.67 16.67 6.00 0.45 2.20
6000 3.74 1.34 1.67 16.67 5.93 0.42 2.17
7000 3.61 1.34 1.67 16.67 5.89 0.39 2.14
8000 3.48 1.34 1.67 16.67 5.85 0.38 2.13
9000 3.41 1.34 1.67 16.67 5.82 0.36 2.11
10000 3.32 1.34 1.67 16.67 5.80 0.35 2.10
20000 3.01 1.34 1.67 16.67 5.70 0.30 2.05
30000 2.92 1.34 1.67 16.67 5.67 0.28 2.03
40000 2.88 1.34 1.67 16.67 5.65 0.28 2.03
50000 2.86 1.34 1.67 16.67 5.64 0.27 2.02
60000 2.84 1.34 1.67 16.67 5.63 0.27 2.02
70000 2.83 1.34 1.67 16.67 5.63 0.26 2.01
80000 2.83 1.34 1.67 16.67 5.63 0.26 2.01
90000 2.82 1.34 1.67 16.67 5.62 0.26 2.01
100000 2.82 1.34 1.67 16.67 5.62 0.26 2.01

Spec
 • กระดาษ : อาร์ตการ์ด  250 แกรม | อาร์ตการ์ด  270 แกรม | อาร์ตการ์ด  300 แกรม | อาร์ตการ์ด  350 แกรม | อาร์ตการ์ด  380 แกรม
 • สี : 4 สี 1 หน้า (4/0)
 • ขนาด : 25.40 ซม. x 35.50 ซม.
 • งานหลังพิมพ์ : เคลือบฟิล์มลามิเนตเงา,ลามิเนตด้าน,เคลือบฟิล์มฮาโลแกรม,เคทอง,ดันนูน,สปอตยูวีเฉพาะจุด
 • งานที่เสร็จแล้ว : ไดคัท และปั้มรอย, แพครวม ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
 • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 15 วัน

รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาดA3 เรารับประกันคุณภาพและราคาถูกที่สุด

โรงพิมพ์ต้นฉบับบริการงานพิมพ์กล่องแพคเกจจิ้งกระดาษ กล่องครีม กล่องเครื่องสำอาง กล่องสบู่ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต 4 สี เคลือบด้าน เคลือบเงาหรือ spot UV เคทองดันนูนเราก็สามารถทำให้ได้ ลูกค้าสามารถทำแบบมาได้ตามต้องการหรือถ้าลูกค้าต้องการให้เราช่วยออกแบบก็สามารถทำได้ เพียงแค่สั่ง500ใบขึ้นไป ออกแบบฟรี+


ค่าออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาดA3
ออกแบบรูปแบบกล่อง 1000 บาท 
(ฟรีถ้าสั่งพิมพ์ 500 กล่องขึ้นไป แก้ไขได้ 2 ครั้ง)
ออกแบบกราฟฟิคบนกล่อง 1500 บาท (ฟรีถ้าสั่งพิมพ์ 500 กล่องขึ้นไป แก้ไขได้ 2 ครั้ง)
ขึ้นรูปกล่อง 3D 500 บาท
ทำ Mock- Up( ตัวอย่างชิ้นงาน) 1500 บาท

wedding card 1 wedding card 2 wedding card 3 wedding card 4 wedding card 5 wedding card 6 wedding card 7 wedding card 8 wedding card 9 wedding card 10 wedding card 11 wedding card 12
ติดต่อขอใบเสนอราคา